Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Mzdy - základy Zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia

Pracovný čas, dovolenka, pohotovosť, dohody, základné povinnosti voči SP a ZP
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Prievidza, Vysoká škola, Bakalárov 2
Začiatok : 19.11.2018 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pracovný čas, nadčas.
    - Rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
    - Nadčas

2. Mzda, mzdové zvýhodnenia , sviatok, náhradné voľno
    - Základná mzda, minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Príplatky za sobotu a nedeľu, nočnú prácu, sťažené prostredie
    - Príplatky za nadčas, za prácu vo sviatok, náhradné voľno

3. Dovolenka, priemerný zárobok.
    - Výpočet nároku na dovolenku, krátenie,
    - Priemerný zárobok, náhrada mzdy

4. Pohotovosť neaktívna a aktívna, limity, nároky

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - Druhy dohôd
    - Odmeňovanie dohodárov, povinné príplatky od 1.5.2018

6. Zamestnanec v sociálnom a zdravotnom poistení, výnimky, oznamovanie - základy
    - Pravidelný a nepravidelný príjem v SP, registračné listy, termíny
    - Oznamovanie do ZP, spôsob, termíny
    - Oznamovanie počas trvania zamestnania

7. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ pre SP
    - Vykazovanie pravidelného a nepravidelného príjmu v SP
    - Príjmy po skončení zamestnania
    - Vymeriavací základ pre ZP, odpočítateľná položka, vykazovanie
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

8. Dohody dôchodcov a študentov
    - Uplatňovanie výnimky, vykazovanie, vymeriavací základ

55,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Garand edu s.r.o.

Miesto konania : Považská Bystrica, zasadačka Mestského úradu, Centrum 2/3 (vchod oproti predajni Lidl, OD Prior) 
Začiatok : 22.11.2018 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.

2. Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.

3. Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.

4. Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.

5. Vyživované osoby.

6. Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.

7. Prednostné a neprednostné pohľadávky.

8. Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.

9. Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.

10. Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

43,00 € Neplatca DPH

Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2019

Mzdové parametre v r. 2019 a poistné szčo, príspevok na rekreáciu, zmeny vo verejnej službe, 13. a 14. plat v r. 2018/2019, materské, dodatočné doplatenie dôchodkového poistenia, dohody v r.2019
Dodávateľ : Sféra, a.s.

Miesto konania : sféra, a.s., Karadžičova 2 , Twin City A
Začiatok : 10.12.2018 o 9.00, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

78,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4
Začiatok : 11.12.2018 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Košice, Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7
Začiatok : 12.12.2018 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Ing. Darina Šothová, dane a účtovníctvo

Miesto konania : Hotel Šariš, Námestie SNP 1, Bardejov
Začiatok : 13.12.2018 o 8.30, prezentácia od 8.00 

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

38,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Velmax, s.r.o.

Informácie o cene, mieste a čase konania ešt enie sú známe.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

Predáva organizátor
Dodávateľ : Akadémia lektorov Slovenska

Miesto konania : Galanta, Mierové námestie 1, budova Mestského úradu
Začiatok : 18.12.2018 o 8.30, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

48,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Prievidza, hotel MAGURA, Nám. J.C.Hronského 2
Začiatok : 11.1.2019 o 8.30, prezentácia od 8.00 hod.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : POPRAD - Hotel TATRAKarpatská 3273/7
Začiatok : 16.1.2019 o 8.30, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Liptovký Mikuláš, Mestský úrad
Začiatok : 15.1.2019 o 8.30, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Minimálna mzda v r. 2019
    - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
    - Sadzby príplatkov od 1.1.2019 a od 1.5.2019
    - Minimálna mzda a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

2. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    
- Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019, sadzby v r. 2019

3. Trináste a štrnáste platy 2018/2019
    - Oslobodenie od dane/poistného, podmienky
    - Povinná evidencia 
    - Spôsob vykazovania a zápisu do potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018

4. Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy od 1.1.2019

5. Daňové parametre v r. 2019
    - Nezdaniteľná časť daňové bonusy, hranice pre vyššie sadzby

6. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2019
    - Parametre v r. 2019 - Maximálne vymeriavacie základy, DVZ, odpočítateľná položka
    - Zmeny v dohodách dôchodcov od novembra 2018
    - Zmena materské otca/ materské matky
    - Zmeny v určení pravdepodobného DVZ od r. 2019
    - Zmeny v dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia od 11/2018
    - Úpravy dôchodkového veku
    - Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných, najmenej rozvinuté okresy
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Poistné szčo
    - Stručná informácia o zavedení ročného zúčtovania SP (najskôr za rok 2022)

7. Ďalšie legislatívne zmeny, po prijatí v NR SR

8. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – zmeny v r. 2018/2019
    
-  odmena, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky v r.2019
    - dohody dôchodcov, uplatňovanie výnimky
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku

55,00 € Cena s DPH

Voľby 2018 a odmeňovanie vo verejnej službe v r. 2019

Nové platové tarify, výšky príplatkov, prihlasovanie a vykazovanie, oznamovacie povinnosti voči SP a ZP v súvislosti s voľbami, odmeňovanie starostov
Dodávateľ : PROEKO s.r.o.

Mieto konania : Bratislava, COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25
Termín : 20.11.2018 o 9. 00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

75,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4
Termín : 26.11.2018 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : EDUCO - CONSULT, s.r.o.

Miesto konania : Košice, Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7
Termín : 27.11.2018 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

50,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Poprad, Hotel TATRA, Karpatská 3273/7
Termín : 29.11.2018 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

60,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Liptovský Mikuláš, Mestský úrad
Termín : 30.11.2018 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

55,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o.

Miesto konania : Prievidza, Vysoká škola, Bakalárska 2
Termín : 3.12.2018 o 8.30 hod, prezentácia od 8.00 hod

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

55,00 € Cena s DPH
Dodávateľ : Mária Víglašská

Miesto konania : Žiar n/Hronom, Pohronské osvetové stredisko, ul. Dukelských hrdinov 21 (za hvezdárňou)
Termín : 5.12.2018 o 9.00 hod, prezentácia od 8.30 hod

Pri platbe v hotovosti pred seminárom je účastnícky poplatok 40 €. Pri platbe prevodom vopred je účastnícky poplatok 38 €.

lektor : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Odmeňovanie vo verejnej službe 2019
    - Zmeny v platových tabuľkách vo verejnej službe r. 2019
    - Zmena výšky niektorých príplatkov v r.2019
    - Práca nadčas, práca vo sviatok, náhradné voľno
    - Príplatky za sobotu, nedeľu, nočnú prácu – posudzovanie nároku vo VS
    - Minimálne sadzby príplatkov v roku.2019

2. Komunálne voľby 2018 z hľadiska sociálneho a zdravotného poistenia
    - Právne vzťahy v súvislosti s voľbami, daň, SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení starostovia, primátori, povinnosti voči SP, ZP
    - Noví a znovuzvolení poslanci, povinnosti voči SP a ZP
    - Členovia komisií
    - Evidenčné listy dôchodkového poistenia

3. Odmeňovanie starostov a primátorov miest od 1.11.2018 – novela zákona
    - Plat starostu od 1.11.2018
    - Odstupné
    - Dovolenka – nárok, platenie

4. Pripravované zmeny v mzdovej oblasti od 1.1.2019

5. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
    - druhy dohôd, charakteristika, trvanie, obmedzenia;
    - práca mladistvých na dohodu;
    - najčastejšie porušované pravidlá zo Zákonníka práce pri dohodách;
    - evidencia;
    - odmena, splatnosť, zmluvné dojednania, minimálna mzda, príplatky od 1.5.2018, v r.2019;
    - dohody dôchodcov od 1.7.2018, uplatňovanie výnimky, oznamovanie;
    - ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
    - prihlasovanie, odhlasovanie v SP a ZP, pravidelný a nepravidelný príjem;
    - vykazovanie dohôd do SP a ZP;
    - práceneschopnosť dohodára, materské, oznamovanie, vykazovanie

38,00 € Neplatca DPH

Novinky

Videoškolenie Zmeny v dohodách (príplatky, dôchodcovia-200 €) v predaji za cenu 12 €.

Videoškolenie Pracovný čas, príplatky, nadčasy pracovné cesty, dovolenky, 13.,14.plat, zmeny v dohodách od 1.7.2018 v predaji!

Článok k novému tlačivu Potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti - informácie o tom, ako majú byť vyplnené nové údaje v tlačive, ktoré súvisia s 13. a 14. platmi.

Videoškolenie Sociálne a zdravotné poistenie komplexne v predaji! Mimoriadne široká problematika a rozsah - 9,5 hod video a tlačený materiál v rozsahu 68 strán. Cena 60 €Materiál je možné zakúpiť aj samostatne za 18 €. Na školeniach je možnosť zakúpiť si videoškolenie alebo materiál za zvýhodnené ceny 50 €, resp. 15 € tu . Pozrite si krátku ukážku videoškolenia.

V Postservise sme doplnili možnosť stiahnuť všetky príspevky v pdf formáte.

Článok Príplatky dohodárov od 1.5.2018 tu